Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89503147 en is gevestigd aan
Handelskade 72-B (2288BG) gevestigd in Rijswijk.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cursist tot het verrichten van Diensten door Vrachtwagenopleiding.nl.
3. CBR: de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
4. Cursist: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die de Overeenkomst (op afstand) aangaat met Vrachtwagenopleiding.nl of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die de Overeenkomst (of afstand) aangaat met Vrachtwagenopleiding.nl.
5. Diensten: de diensten van Vrachtwagenopleiding.nl zijn het aanbieden van Theorie-lessen en een examen.
6. Lesmateriaal: alle informatie, gegevens en documentatie ten behoeve van de voorbereiding op een of meerdere examens.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cursist en Vrachtwagenopleiding.nl, alsmede voorstellen van Vrachtwagenopleiding.nl voor Diensten die door Vrachtwagenopleiding.nl aan Cursist worden verstrekt en die door Cursist worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Vrachtwagenopleiding.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Vrachtwagenopleiding.nl: de dienstverlener die Diensten aan Cursist aanbiedt.
9. Theorie-examen: het examen naar de theoretische kennis omtrent rijvaardigheid en verkeersregels verricht door CBR.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Vrachtwagenopleiding.nl, elke Overeenkomst tussen Vrachtwagenopleiding.nl en Cursist en op elke dienst die door Vrachtwagenopleiding.nl wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cursist de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vrachtwagenopleiding.nl aan Cursist aangeven op welke wijze Cursist de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Vrachtwagenopleiding.nl is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cursist.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
9. In het geval Vrachtwagenopleiding.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Vrachtwagenopleiding.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Vrachtwagenopleiding.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cursist schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Vrachtwagenopleiding.nl het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cursist om een voor Vrachtwagenopleiding.nl gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cursist in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Tijden en termijnen in het aanbod van Vrachtwagenopleiding.nl zijn in beginsel indicatief en geven Cursist bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Vrachtwagenopleiding.nl is gerechtigd om de offerte aan van de Cursist nadat de offerte is gemaakt te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte wijzigingen etc. In een dergelijke situatie is Cursist gehouden om akkoord te gaan met het nieuwe Aanbod of de Overeenkomst te beëindigen, met

vergoeding van de reeds door Vrachtwagenopleiding.nl gemaakte kosten. Vanaf het moment dat het volledig overeengekomen bedrag is betaald door Cursist, kan het bedrag niet meer gewijzigd worden, met uitzondering van de kosten van het CBR. De kosten van het CBR worden gecommuniceerd op het moment dat de betreffende examens gepland staan.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vrachtwagenopleiding.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cursist een Aanbod c.q. Overeenkomst van Vrachtwagenopleiding.nl heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Vrachtwagenopleiding.nl te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Vrachtwagenopleiding.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Cursist redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cursist geen rechten ontlenen.
3. Indien Cursist een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cursist. Voor het overige heeft Cursist recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Vrachtwagenopleiding.nl zal de reeds betaalde gelden minus de daadwerkelijk gemaakt kosten en de bestede tijd van Vrachtwagenopleiding.nl zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling van Cursist tot annulering restitueren.
4. Elke Overeenkomst die met Vrachtwagenopleiding.nl wordt aangegaan of een project dat door Cursist aan Vrachtwagenopleiding.nl wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Vrachtwagenopleiding.nl is verbonden.
5. Een Cursist heeft gedurende de termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Vrachtwagenopleiding.nl met toestemming van Cursist reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. De Cursist ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Cursisten wordt aangegaan, is elke Cursist afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Vrachtwagenopleiding.nl van Cursist verkrijgt, alsmede de inzet van de Cursist en/of het halen van Theorie-examens.
2. Zowel Cursist als Vrachtwagenopleiding.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cursist.
2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cursist onverlet voor zover Vrachtwagenopleiding.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cursist dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Cursist als Vrachtwagenopleiding.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Vrachtwagenopleiding.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Vrachtwagenopleiding.nl zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. De Overeenkomst met Cursist wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Vrachtwagenopleiding.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cursist. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Cursist verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Vrachtwagenopleiding.nl aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Vrachtwagenopleiding.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Vrachtwagenopleiding.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cursist op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Vrachtwagenopleiding.nl, is Cursist gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Vrachtwagenopleiding.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Vrachtwagenopleiding.nl Cursist tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cursist verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Vrachtwagenopleiding.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cursist niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Vrachtwagenopleiding.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cursist komen, sprake is van vertraging heeft Vrachtwagenopleiding.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Cursist.
8. Vrachtwagenopleiding.nl vangt aan met de uitvoering van de Overeenkomst zodra alle benodigde informatie door Cursist is verstrekt middels het inschrijfformulier. Cursist draagt zelf het risico en de eventuele schade wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt.
9. Vrachtwagenopleiding.nl staat nimmer garant voor de uitkomst van het Theorie-examen. Het volgen van de lessen biedt geen slagingsgarantie.
10. Vrachtwagenopleiding.nl stelt het Lesmateriaal benodigd voor de deelname aan het examen tijdig ter beschikking.
11. Indien en voor zover Vrachtwagenopleiding.nl Theoriecursussen aanbiedt aan Cursist, is de Cursist verplicht alle cursusdagen bij te wonen om de cursus met succes af te kunnen ronden. Indien de Cursist de cursus of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van een benodigd examen en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat de Cursist het examen in zijn geheel niet kan afronden.

Artikel 7 – Verplichtingen Cursist

1. Cursist is verplicht alle door Vrachtwagenopleiding.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Vrachtwagenopleiding.nl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cursist.
2. Vrachtwagenopleiding.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cursist te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Vrachtwagenopleiding.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Vrachtwagenopleiding.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Vrachtwagenopleiding.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Vrachtwagenopleiding.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cursist. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cursist dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Vrachtwagenopleiding.nl.
4. Daarnaast is Cursist verplicht een geldig legitimatiebewijs te overleggen ten behoeve van het afnemen van het Theorie-examen.

Artikel 8 – De aanvraag van het Theorie-examen

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk met Vrachtwagenopleiding.nl anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool te worden voldaan. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de Cursist recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van
Vrachtwagenopleiding.nl waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
2. Indien het Theorie-examen niet kan plaatsvinden omdat Cursist niet (tijdig) op het examen verschijnt en dit niet te wijten is aan Vrachtwagenopleiding.nl, of omdat de Cursist geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de Cursist.
3. Vrachtwagenopleiding.nl is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het Theorie-examen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de Cursist een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 9 – Adviezen

1. Vrachtwagenopleiding.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Vrachtwagenopleiding.nl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cursist beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Vrachtwagenopleiding.nl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Vrachtwagenopleiding.nl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cursist en diens medewerkers. Cursist staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
4. Cursist zal Vrachtwagenopleiding.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cursist aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cursist nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cursist te komen, is Cursist verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Vrachtwagenopleiding.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cursist verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Vrachtwagenopleiding.nl, Vrachtwagenopleiding.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cursist.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via het betalingssysteem op de website van Vrachtwagenopleiding.nl, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien Cursist de Overeenkomst annuleert of verzet, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening gebracht worden.
4. Cursist is verplicht de kosten van derden, zoals de kosten voor examens, die na goedkeuring van Cursist door Vrachtwagenopleiding.nl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Cursist kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Vrachtwagenopleiding.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Cursist dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Vrachtwagenopleiding.nl.
8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cursist wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cursist uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
9. Kosten verband houdend met reeds aan Cursist geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Lesmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Cursist in rekening gebracht.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Cursist niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal de Cursist eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien hij/zij binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, alvorens hij/zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Cursist in verzuim is, zal Vrachtwagenopleiding.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Vrachtwagenopleiding.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cursist.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Vrachtwagenopleiding.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cursist en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Vrachtwagenopleiding.nl de betrokkene hierover informeren.
2. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Vrachtwagenopleiding.nl verwerkt worden. Cursist staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cursist Vrachtwagenopleiding.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Vrachtwagenopleiding.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. Vrachtwagenopleiding.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Cursist nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Vrachtwagenopleiding.nl gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Vrachtwagenopleiding.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cursist in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cursist schriftelijk worden bevestigd.
3. Vrachtwagenopleiding.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cursist voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cursist verplicht om Vrachtwagenopleiding.nl te vergoeden voor elk financieel verlies dat Vrachtwagenopleiding.nl lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cursist.

Artikel 15 – Overmacht

1. Vrachtwagenopleiding.nl is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtsituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Vrachtwagenopleiding.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Vrachtwagenopleiding.nl, (ii) schade aan een lesvoertuig van Vrachtwagenopleiding.nl ten gevolge van een aanrijding , (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen,
(v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Vrachtwagenopleiding.nl of door hem ingeschakelde instructeurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Vrachtwagenopleiding.nl buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cursist worden betaald. Vrachtwagenopleiding.nl is niet verplicht om Cursist te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Diensten door Vrachtwagenopleiding.nl leidt tot aansprakelijkheid van Vrachtwagenopleiding.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cursist geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Vrachtwagenopleiding.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Vrachtwagenopleiding.nl, is Vrachtwagenopleiding.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cursist Vrachtwagenopleiding.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Vrachtwagenopleiding.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Vrachtwagenopleiding.nl in staat is om adequaat te reageren.
3. Vrachtwagenopleiding.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, voor zover een wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet. Vrachtwagenopleiding.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
4. Enige door Vrachtwagenopleiding.nl opgeleverde adviezen, op basis van door Cursist onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Vrachtwagenopleiding.nl.
5. De inhoud van het opgeleverde advies van Vrachtwagenopleiding.nl is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cursist beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Vrachtwagenopleiding.nl opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cursist. Cursist is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Vrachtwagenopleiding.nl. Vrachtwagenopleiding.nl is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
6. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Vrachtwagenopleiding.nl alleen geacht te bestaan indien Vrachtwagenopleiding.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
7. Vrachtwagenopleiding.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Vrachtwagenopleiding.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Cursist wegens tekortschieten aan de zijde van Vrachtwagenopleiding.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Vrachtwagenopleiding.nl binnen een jaar nadat Cursist bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Vrachtwagenopleiding.nl.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. Vrachtwagenopleiding.nl en Cursist verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cursist aan Vrachtwagenopleiding.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Vrachtwagenopleiding.nl is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Vrachtwagenopleiding.nl opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Cursist, maar ook over bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. Het is Cursist uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Vrachtwagenopleiding.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Cursist verstrekt.
3. Indien Vrachtwagenopleiding.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Vrachtwagenopleiding.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Vrachtwagenopleiding.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cursist geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Vrachtwagenopleiding.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Vrachtwagenopleiding.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cursist zal Vrachtwagenopleiding.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Vrachtwagenopleiding.nl is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Vrachtwagenopleiding.nl en Cursist ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Vrachtwagenopleiding.nl waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot al het cursusmateriaal, ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Vrachtwagenopleiding.nl en worden niet overgedragen aan Cursist tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Vrachtwagenopleiding.nl worden overgedragen aan Cursist, is Vrachtwagenopleiding.nl gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cursist. Een dergelijke vergoeding dient door Cursist te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Cursist verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Vrachtwagenopleiding.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrachtwagenopleiding.nl. Indien Cursist wijzigingen wenst aan te brengen in door Vrachtwagenopleiding.nl opgeleverde zaken, dient Vrachtwagenopleiding.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Cursist verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Vrachtwagenopleiding.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6. In geval van een inbreuk door Cursist is Cursist een direct opeisbare boete van €1.000,- euro aan Vrachtwagenopleiding.nl verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 100,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, tot een maximum van € 2.000,- euro. Vrachtwagenopleiding.nl is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen indien de schade het boetebedrag overstijgt.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cursist is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Vrachtwagenopleiding.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Vrachtwagenopleiding.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Cursist vrijwaart Vrachtwagenopleiding.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Vrachtwagenopleiding.nl vrijwaart de Cursist voor aanspraken van derden ten gevolge van schade ontstaan door een botsing-, of een aanrijding tijdens de rijles en het onderzoek tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Cursist. Hieronder wordt tevens verstaan de situatie waarin de Cursist een stof of geneesmiddelen heeft gebruikt waarvan zij weet of redelijkerwijs had behoren te weten dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kan verminderen, ten gevolge waarvan de Cursist niet of verminderd in staat is of wordt geacht het voertuig te besturen.
4. De Cursist vrijwaart Vrachtwagenopleiding.nl voor alle aanspraken en/of boetes ten gevolge van het ingevorderd zijn van een rijbewijs en/of het ontzeggen van de rijbevoegdheid om motorvoertuigen te besturen bij rechterlijke uitspraak, indien de opgave van de Cursist onjuist is.
5. Indien Cursist elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Vrachtwagenopleiding.nl verstrekt, garandeert Cursist dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Cursist niet tevreden is over de service van Vrachtwagenopleiding.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, kan Cursist daaromtrent een klacht indienen bij Vrachtwagenopleiding.nl. Onder “klacht” wordt verstaan: “iedere uiting van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Vrachtwagenopleiding.nl”.
2. Cursist dient klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@vrachtwagenopleiding.nl met als onderwerp “Klacht”.

3. De klacht dient ten minste onderstaande gegevens te bevatten:
A. De naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van Cursist;
B. Datum van het ontstaan van de klacht;
C. Een korte omschrijving van de inhoud van de klacht.
4. De klacht moet door Cursist voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Vrachtwagenopleiding.nl de klacht in behandeling kunnen nemen, zulks met eventueel ondersteunend bewijsmateriaal.
5. Vrachtwagenopleiding.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht bevestigen dat de klacht is ontvangen. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de Cursist daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum gemotiveerd op de hoogte gesteld. Een klacht wordt binnen vier weken na de ontvangstdatum door een onafhankelijke derde, namelijk Ilhan Aksoy (formule008@gmail.com) afgehandeld. Indien de onafhankelijke derde meer tijd nodig heeft om inhoudelijk op de klacht te reageren, dan zal Vrachtwagenopleiding.nl of de onafhankelijke derde dit aan Cursist laten weten. Het hangt van de feiten en omstandigheden af wanneer de klacht afgerond is, doch streeft Vrachtwagenopleiding.nl ernaar om de klacht binnen acht weken af te ronden. De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend.
6. Vrachtwagenopleiding.nl is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien:
A. De klacht niet op de juiste wijze is ingediend;
B. (de service van) Vrachtwagenopleiding.nl niet het onderwerp van de klacht is;
C. De klacht betrekking heeft op een gedraging die reeds in een eerdere ingediende klacht is behandeld;
D.De klacht betrekking heeft op een gedraging die meer dan 12 maanden voor indiening van de klacht is verricht.
7.Vrachtwagenopleiding.nl zal alle binnenkomende klachten registreren en bijhouden. Vrachtwagenopleiding.nl registreert in ieder geval de datum van binnenkomst van de klacht, de datum van de ontvangstbevestiging, de behandelaar van de klacht, de uitkomst van de afhandeling van de klacht en op welke datum de klacht is afgehandeld.
8. Indien de klacht aantoonbaar is afgehandeld of wanneer de klacht als afgehandeld geregistreerd kan worden, zal Vrachtwagenopleiding.nl dit kenbaar maken aan Cursist. Na afhandeling van de klacht zal Vrachtwagenopleiding.nl alle gegevens met betrekking tot de klacht maximaal 1 jaar bewaren, waarna dit verwijderd wordt.
9. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien partijen niet gezamenlijk tot een oplossing zullen komen, wordt het geschil beslecht door de onafhankelijke derde Ilhan Aksoy.
Als 1 van de partijen het niet eens is met de beslissing van de onafhankelijke derde is de optie naar de rechter een mogelijkheid.
10. Vrachtwagenopleiding.nl en de onafhankelijke derde zullen te allen tijde zorgvuldigheid betrachten in de wijze van het behandelen en registreren van de klacht en de persoonsgegevens van Cursist.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Vrachtwagenopleiding.nl en Cursist is Nederlands recht van toepassing.

2. Vrachtwagenopleiding.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cursist hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Vrachtwagenopleiding.nl en Cursist, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Den Haag, 2 september 

Vragen? Stel ze gerust!